Aktivity

 

 
 

Poskytujeme verejnoprospešné služby so zameraním na: 


- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 
- vedecko-technické a informačné služby, 
- poradenské, výchovné ako i vzdelávacie služby v oblasti sociálneho poradenstva a prevencie ako aj pomoci pri opätovnom začlenení sa do spoločnosti u handikepovaných detí, mládeže a dospelých, 
- opatrovateľské a zdravotnícke služby v oblasti prevádzkovania služieb v domovoch dôchodcov a v domove sociálnych služieb, 
- opatrovateľské služby prevádzkované ambulantne, 
- krízové stredisko s diagnostickým oddelením poskytované ambulantným spôsobom, 
- služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, 

     

- služby organizovania seminárov, školení a stretnutí, výmenných konferencií a workshopov, študijných návštev a výmenných pobytov, vrátane vydávania informačných publikácií a katalógov, 
- služby v oblasti organizovania výstav, prehliadok s tematikou umeleckou, kultúrnou, historickou a vedeckou doma i v zahraničí, 
- služby v oblasti vypracovania rôznych analýz, prieskumov, rozborov a informácií v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov, 
- služby v oblasti vytvárania informačných systémov, 
- služby v oblasti usmerňovania mládeže k zmysluplnému využitiu voľného času ako prevenciu proti zhubným vplyvom modernej spoločnosti, najmä drogovej a alkoholovej závislosti, a pod., 
- služby v oblasti vytvárania spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami. 

 

 

Pri našich projektových aktivitách spolupracujeme s : 

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  - OP Vzdelávanie
Ministerstvo zdravotníctva SR - OP Zdravotníctvo
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Ministerstvo životného prostredia SR - OP Životné prostredie
Sociálna implementačná agentúra